امروز
1400 تیر 3
29 11
}
1 09 99
0 0

قانون جدید چک وشرح تغییرات آن در سال99

خلاصه :

براساس تغییرات قانون چک در سال ۱۳۹۹، تغییراتی در زمینه ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل در سال جاری عملی خواهد شد و بر همین اساس صدور و انتقال چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری ممنوع می‌شود.


براساس تغییرات قانون چک در سال ۱۳۹۹، تغییراتی در زمینه ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل در سال جاری عملی خواهد شد و بر همین اساس صدور و انتقال چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری ممنوع می‌شود.
 
بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال 99:
 • صدور و انتقال چک در وجه حامل ممنوع شده است.
 • صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی ممنوع شده است.
 • صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم ممنوع شده است.
 
دستورالعمل جدید بانک مرکزی
 • اگر موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌ها است؛
 یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته نباشد بانک ابتدا، حساب جاری، سپس حساب پس انداز، پس از آن حساب کوتاه مدت و بلند مدت  فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آن‌ها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.
 
قانون جدید چک و صدور اجرائیه برای آن
در قانون جدید چک می‌توان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر کرد.
آن دسته از افرادی که دسته چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند. اما در این میان عده بسیاری هم هستند که از این راه جدید قانونی سوء استفاده می‌کنند و فکر می‌کنند به دلیل آن که دسته چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند.
چگونگی برخورد با فردی که دسته چک ندارد و پس از صدور چک به تعهدات خود عمل نمی‌کنند
 • شخصی که چک تک برگی را صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.
 • ذینفع چک اگر با گواهی عدم پرداخت مواجه شود می‌تواند به دایره اجرایی مراجعه کند و تأمین مالی مورد نیاز خود را بگیرد.
 • علاوه بر ویژگی‌های گفته شده در قانون جدید چک، جهت صدور مستقیم اجرائیه برای چک‌های بلامحل نیاز نیست که دعوای مطالبه وجه در محاکم دادگستری مطرح شود.
ویژگی های قانون جدید چک در سال 99
 
 • در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کند یا فرد صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل حتماً باید دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد. اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به  چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد  اقدام کند.
 • یکی دیگر از ویژگی‌های چک این است که ارتباط برخط میان بانک مرکزی قوه قضاییه برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد.
 • اجرای قانون جدید چک موجب کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه می‌شود.
 • از جمله ویژگی‌های جدید قانون چک می‌توان به ارتباط بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای مسدود سازی حساب صادر کننده چک بلامحل پس از ۲۴ ساعت، محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی توسط بانک‌ها متناسب با نتایج رتبه‌بندی اعتباری و تحصیل شناسه و مدت اعتبار هر برگ چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن‌ها و ثبت انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد اشاره نمود.
 

صدور و تسویه چک
 • بانک مرکزی ملزم شده است زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.
 • بانک مرکزی ملزم شده است زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در 3 سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند.
 • براساس زمان‌بندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک ها اجرایی شده)،عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی ( در برخی بانک ها اجرایی شده)،
 • صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است و تصویب آیین نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی که تا تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است.
چک های الکترونیکی
انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیاز در خصوص چک های الکترونیکی(پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرا آن ها تا تاریخ 21 آذر 1398 بوده است.
مهلت اجرا قانونی موارد ذیل تا تاریخ 21 آذر 1399 است:
 • جلوگیری از صدور چک جدید
 • دریافت دسته چک
 • استفاده از چکموردی برای افراد ورشکسته،معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده
 • ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل
 • ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی
 • تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (سقف اعتبار مجاز،
 • سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده برای دریافت کنندگان چک
جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال 99
موضوع مهلت قانونی اجرا ماده مربوطه
ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی از  1397/09/21 ماده 4
دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک از  1397/09/21 ماده 5
عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت های قانونی برای صادر کنندگان چک برگشتی از  1397/09/21 ماده 5 مکرر
صدور اجرائیه برای وصول  اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه از  1397/09/21 ماده 23
تصویب آیین نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیت های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی تا 1397/12/21 تبصره1ماده5 مکرر
انجام اقدامات لازم و صدور دستوالعمل موردنیاز در خصوص چک های الکترونیکی تا 1398/09/21 تبصره ماده 1
تهیه دستوالعمل ضوابط شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک تا 1398/09/21 ماده 6
تدوین ضوابط و راه اندازی زیر ساخت برداشت مستقیم با چک موردی تا 1398/09/21 تبصره 2 ماده 6
جلوگیری از صدور چک جدید دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ور شکسته معسر است از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده تا 1399/09/21 ماده 21 مکرر
ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل/ ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی / تسویه چک صرفاً در سامانه چکاوک بر اساس استعلام از سامانه صیاد تا 1399/09/21 تبصره 1 ماده 21 مکرر
ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک (سقف اعتبار مجاز سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده ) برای دریافت کنندگان چک تا 1399/09/21 ماده 21 مکرر
 
سوالات مربوط به قانون جدید چک در سال 99
 • امکان وصول چک حامل که از قبل گرفته شده وجود دارد؟
پاسخ: در صورت صدور گواهی عدم پرداخت امکان ادامه‌ی پیگیری وجود دارد.
 • آیا با توجه به اجرایی شدن قوانین جدید چک، برای طلب وجه آن باید با در دست داشتن اصل لاشه چک و برگه برگشتی مستقیما به دادگاه مراجعه کرد؟
پاسخ: از طریق اجرای ثبت و یامراجعه به اجرای احکام امکان پذیر است. به دفاتر خدمات قضایی هم میتوان مراجعه نمود.
 • در قانون جدید چک نحوه انتقال چکی که برگشت خورده به شخص دیگری چگونه است ؟
پاسخ: میبایست از طریق وکالت رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی فرد برگشت زننده چک ، کلیه حقوق خود را نسبت به آن چک به  فرد جدید منتقل نماید و فرد جدید نیز از طریق آن وکالت نامه می تواند تقاضای صدور اجرائیه کند.
 • آیا چک های برگه خورده قدیمی بابت ضمانت بانکی هم شامل قانون جدید می شوند؟
پاسخ: چک های قدیمی که اقدام به اخذ فرم (گواهینامه عدم پرداخت گردیده) به دلیل عدم داشتن کد رهگیری به قانون جدید تسری پیدا نمی کند.
 

جهت دانلود PDF این مطلب بر روی تصویر زیر کلیک نمایید

لیست نظرات

ارسال نظر