امروز
1399 بهمن 8
7 1

لیست قیمت میلگرد

 

لیست قیمت میلگرد

 

به دلیل نوسانات قیمت بازار، جهت اطلاع دقیق از قیمت ها با شماره تلفن های 88100302-88100201 -021 داخلی 126،127،128 و 223  همچنین  ارتباط مستقیم با دیگر دپارتمان‌ها با شماره 45512 -021 تماس حاصل نمایید.

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

لیست قیمت میلگرد شعبه شادآباد (به روز رسانی 99/11/07)   جهت خرید با شعبه شادآباد داخلی های 409 , 410 تماس حاصل فرمایید

ردیف    گرید     سایز         محصول        قیمت(ریال) 
1 A2 8 میلگرد سپهر 132,853
2 A2 10 میلگرد خرمدشت 114,679
3 A2 10 میلگرد ابهر 114,679
4 A3 14 میلگرد نیشابور اتمام موجودی
5 A3 16 میلگرد پرشین اتمام موجودی
6 A3 18 میلگرد پرشین اتمام موجودی
7 A3 20 میلگرد پرشین اتمام موجودی
8 A2 8 میلگرد تاکستان اتمام موجودی
9 A3 18 میلگرد هیربد 114,679
10 A3 20 میلگرد هیربد 114,679
11 A3 14 میلگرد امیرکبیر 114,679
12 A2 12 میلگرد آرین 115,596
13 A3 18 میلگرد امیرکبیر اتمام موجودی
14 A3 22 میلگرد سیرجان اتمام موجودی
15 A3 25 میلگرد سیرجان اتمام موجودی
16 A3 28 میلگرد سیرجان 114,220
17 A3 22 میلگرد  کاشان 114,679
18 A3 22 میلگرد ذوبی آهن 115,138
19 A3 25 میلگرد ذوب آهن 115,138
20 A3 16 میلگرد میانه 115,138
21 A3 20 میلگرد میانه 115,138
22 A3 25 میلگرد میانه 115,138
23 A3 16 میلگرد فایکو 115,138
24
--
6.5   میلگرد حرارتی امیرآباد   130,275
25 A3 16 میلگرد دماوند 114,220
26 A3 18 میلگرد دماوند 114,220
27 A3 20 میلگرد دماند 114,220

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد فولاد قزوینA2  (به روز رسانی 99/10/21)

محصول و ابعاد محل بارگیری وزن (kg) قیمت(ریال)
میلگرد فولاد قزوین 8 کارخانه 5.7 اتمام موجودی
میلگرد فولاد قزوین 10 کارخانه 8 116,972
میلگرد فولاد قزوین 12   کارخانه   11 116,972


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد فولاد قزوینA3  (به روز رسانی 99/10/21)

محصول و ابعاد محل بارگیری وزن (kg) قیمت(ریال)
میلگرد فولاد قزوین 14 کارخانه 15 116,972
میلگرد فولاد قزوین 16 کارخانه 20 116,972
میلگرد فولاد قزوین 18   کارخانه   25 116,972


میلگرد پارس آرمان شفقA2 (به روز رسانی99/11/07)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

میلگرد پارس آرمان شفق 8 کارخانه   5.7 116,514
میلگرد پارس آرمان شفق 10 کارخانه   8 112,385
میلگرد پارس آرمان شفق 12 کارخانه   11 112,385
 
پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود  

میلگرد تاکستان A2(به روز رسانی 99/11/07)

   محصول و ابعاد    

  محل بارگیری  

  وزن(kg) 

    قیمت(ریال)   

میلگرد تاکستان 8 کارخانه 5.7 اتمام موجودی
میلگرد تاکستان 10 کارخانه 8 111,927
میلگرد تاکستان 12 کارخانه 11 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد ابهر A3(به روز رسانی 99/11/07)

 محصول و ابعاد  

 محل بارگیری 

 وزن (kg)  

  قیمت(ریال) 

میلگرد ابهر 10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
میلگرد ابهر 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
میلگرد ابهر 14 کارخانه 15 112,385
میلگرد ابهر 16 کارخانه 20 112,385
میلگرد ابهر 18 کارخانه 25 112,385
میلگرد ابهر 20 کارخانه 30 112,385
میلگرد ابهر 22 کارخانه 37 اتمام موجودی
میلگرد ابهر 25 کارخانه 47 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد ابهر A2(به روز رسانی 99/11/07)

 محصول و ابعاد  

 محل بارگیری 

 وزن (kg)  

  قیمت(ریال) 

میلگرد ابهر 8 کارخانه 5 اتمام موجودی
میلگرد ابهر 10 کارخانه 7.8 112,385
میلگرد ابهر 12 کارخانه 11 112,385
 
پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد  خرمدشت A2(به روز رسانی 99/11/07)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

میلگرد خرمدشت 10 کارخانه   7.8 111,927
میلگرد خرمدشت 12 کارخانه   11 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد  فایکو A3(به روز رسانی 99/11/05)

محصول و ابعاد

 محل بارگیری 

 وزن (kg

 قیمت(ریال) 

میلگرد فایکو 10  کارخانه   7.8 اتمام موجودی
میلگرد فایکو 12  کارخانه   11 اتمام موجودی
میلگرد فایکو 14   کارخانه   15 113,761
میلگرد فایکو 16   کارخانه   20 113,761
میلگرد فایکو 18 کارخانه 25 113,761
میلگرد فایکو 20  کارخانه 30 113,761
میلگرد فایکو 22  کارخانه 37 113,761
میلگرد فایکو 25  کارخانه 47 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد آرین فولاد A3(به روز رسانی 99/11/07)

 محصول و ابعاد  

 محل بارگیری 

 وزن (kg)  

  قیمت(ریال) 

میلگرد آرین فولاد 10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
میلگرد آرین فولاد 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
میلگرد آرین فولاد 14 کارخانه 15 111,927
میلگرد آرین فولاد 16 کارخانه 20 111,927
میلگرد آرین فولاد 18 کارخانه 25 111,927
میلگرد آرین فولاد 20 کارخانه 30 111,927
میلگرد آرین فولاد 22 کارخانه 37 111,927
میلگرد آرین فولاد 25 کارخانه 47 111,927


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد آرین فولاد A2(به روز رسانی 99/11/07)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

میلگرد آرین فولاد 10  کارخانه   7.8 112,385
میلگرد آرین فولاد 12  کارخانه   11 112,385

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
میلگرد قائم A3(به روز رسانی 99/11/07)

محصول و ابعاد

 محل بارگیری 

 وزن (kg

 قیمت(ریال) 

میلگرد قائم 12 کارخانه 11 114,679
میلگرد قائم 14 کارخانه 15 112,844
میلگرد قائم 16 کارخانه 20 112,844
میلگرد قائم 18 کارخانه 25 112,844
میلگرد قائم 20 کارخانه 30 112,844
میلگرد قائم 22 کارخانه 37 112,844
میلگرد قائم 25 کارخانه 47 112,844
میلگرد قائم 28 کارخانه 58 112,844


میلگرد ارگ تبریز A3(به روز رسانی 99/11/07)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

میلگرد ارگ تبریز 10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
میلگرد ارگ تبریز 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
میلگرد ارگ تبریز 14 کارخانه 15 اتمام موجودی
میلگرد ارگ تبریز 16 کارخانه 20 111,468
میلگرد ارگ تبریز 18 کارخانه 25 111,468
میلگرد ارگ تبریز 20 کارخانه 30 اتمام موجودی
میلگرد ارگ تبریز 22 کارخانه 37 اتمام موجودی
میلگرد ارگ تبریز 25 کارخانه 47 اتمام موجودی
میلگرد ارگ تبریز 28 کارخانه 58 اتمام موجودی
میلگرد ارگ تبریز 30 کارخانه 66 اتمام موجودی
میلگرد ارگ تبریز 32 کارخانه 75 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد امیر کبیر A3 (به روز رسانی 99/11/07)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

 وزن (kg)

 قیمت(ریال)

میلگرد امیر کبیر 10 کارخانه 7.8 116,514
میلگرد امیر کبیر 12 کارخانه 11 115,138
میلگرد امیر کبیر 14 کارخانه 15 112,844
میلگرد امیر کبیر 16 کارخانه 20 112,844
میلگرد امیر کبیر 18 کارخانه 25 112,844
میلگرد امیر کبیر 20 کارخانه 30 112,844
میلگرد امیر کبیر 22 کارخانه 37 112,844
میلگرد امیر کبیر25 کارخانه 47 112,844
میلگرد امیر کبیر 28 کارخانه 58 112,844
میلگرد امیر کبیر 30 کارخانه 66 112,844
میلگرد امیر کبیر 32 کارخانه 75 112,844

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد امیر کبیر A2 (به روز رسانی 99/11/07)

 محصول و ابعاد 

  محل بارگیری  

  وزن(kg) 

  قیمت(ریال)  

میلگرد امیر کبیر 8 کارخانه 5.7 121,101
میلگرد امیر کبیر 10 کارخانه 7.8 115,596
میلگرد امیر کبیر 12 کارخانه 11 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد پرشینA3 (به روز رسانی 99/11/07)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

میلگرد پرشین10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
میلگرد پرشین 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
میلگرد پرشین14 کارخانه 15 اتمام موجودی
میلگرد پرشین16 کارخانه 20 اتمام موجودی
میلگرد پرشین18 کارخانه 25 112,844
میلگرد پرشین20 کارخانه 30 اتمام موجودی
میلگرد پرشین 22 کارخانه 37 اتمام موجودی
میلگرد پرشین25 کارخانه 47 112,844
میلگرد پرشین 28 کارخانه 58 اتمام موجودی
میلگرد پرشین30 کارخانه 66 اتمام موجودی
میلگرد پرشین 32 کارخانه 75 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد نیشابور A3 (به روز رسانی 99/11/07)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

میلگرد نیشابور 10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
میلگرد نیشابور 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
میلگرد نیشابور 14 کارخانه 15 112,844
میلگرد نیشابور 16 کارخانه 20 112,844
میلگرد نیشابور 18 کارخانه 25 112,844
میلگرد نیشابور 20 کارخانه 30 112,844
میلگرد نیشابور 22 کارخانه 37 112,844
میلگرد نیشابور 25 کارخانه 47 112,844
میلگرد نیشابور 28 کارخانه 58 اتمام موجودی
میلگرد نیشابور 30 کارخانه 66 اتمام موجودی
میلگرد نیشابور 32 کارخانه 75 اتمام موجودی
 

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
میلگرد  شاهرود A3(به روز رسانی 99/11/07)

محصول و ابعاد

 محل بارگیری 

 وزن (kg

 قیمت(ریال) 

میلگرد شاهرود 10 کارخانه   7.8 116,972
میلگرد شاهرود 12  کارخانه   11 اتمام موجودی
میلگرد شاهرود 14   کارخانه   15 115,138
میلگرد شاهرود 16   کارخانه   20 115,138
میلگرد شاهرود 18 کارخانه 25 115,138
میلگرد شاهرود 20  کارخانه 30 115,138
میلگرد شاهرود 22  کارخانه 37 115,138
میلگرد شاهرود 25  کارخانه 47 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد هیربد A3(به روز رسانی 99/11/07)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

میلگرد هیربد 10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 14 کارخانه 15 112,385
میلگرد هیربد 16 کارخانه 20 112,385
میلگرد هیربد 18 کارخانه 25 111,927
میلگرد هیربد 20 کارخانه 30 111,927
میلگرد هیربد 22 کارخانه 37 111,927
میلگرد هیربد 25 کارخانه 47 111,927
میلگرد هیربد 28 کارخانه 58 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 30 کارخانه 66 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 32 کارخانه 75 اتمام موجودی

میلگرد هیربد A2(به روز رسانی 99/10/16)
محصول و ابعاد محل بارگیری وزن (kg) قیمت(ریال)
میلگرد هیربد 22    کارخانه    37 133,000
  میلگرد هیربد 25    کارخانه 47 133,000

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد میانه A3(به روز رسانی 99/11/07)

   محصول و ابعاد    

  محل بارگیری  

  وزن(kg) 

   قیمت(ریال)  

میلگرد میانه 14 کارخانه 15 112,844
میلگرد میانه 16 کارخانه 20 112,844
میلگرد میانه 18 کارخانه 25 112,844
میلگرد میانه 20 کارخانه 30 112,844
میلگرد میانه 22 کارخانه 37 112,844
میلگرد میانه 25 کارخانه 47 112,844
میلگرد میانه 28 کارخانه 58 اتمام موجودی
میلگرد میانه 30 کارخانه 66 اتمام موجودی
میلگرد میانه 32 کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

میلگرد سیر جان A3(به روز رسانی 99/11/07)

   محصول و ابعاد    

  محل بارگیری  

  وزن(kg) 

   قیمت(ریال)  

میلگرد سیرجان 14 کارخانه 15 اتمام موجودی
میلگرد سیرجان 16 کارخانه 20 اتمام موجودی
میلگرد سیرجان 18 کارخانه 25 111,927
میلگرد سیرجان 20 کارخانه 30 111,927
میلگرد سیرجان 22 کارخانه 37 111,927
میلگرد سیرجان 25 کارخانه 47 111,927


میلگرد هیربد A2(به روز رسانی 99/06/01)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

میلگرد هیربد 8 کارخانه 5 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 14 کارخانه 15 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 16 کارخانه 20 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 18 کارخانه 25 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 20 کارخانه 30 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 22 کارخانه 37 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 25 کارخانه 47 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 28 کارخانه 58 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 30 کارخانه 66 اتمام موجودی
میلگرد هیربد 32 کارخانه 75 اتمام موجودی
 

میلگرد ابرکوه A3(به روز رسانی 99/06/04)

   محصول و ابعاد    

  محل بارگیری  

  وزن(kg) 

   قیمت(ریال)  

میلگرد ابرکوه 14 کارخانه 15 اتمام موجودی
میلگرد ابرکوه 16 کارخانه 20 اتمام موجودی
میلگرد ابرکوه 18 کارخانه 25 93,000
میلگرد ابرکوه 20 کارخانه 30 93,000
میلگرد ابرکوه 22 کارخانه 37 93,000

میلگرد سیرجان  A3(به روز رسانی 99/05/27)

 محصول و ابعاد 

  محل بارگیری  

  وزن(kg) 

 

  قیمت(ریال)  

میلگرد سیرجان 20 کارخانه 30 اتمام موجودی
میلگرد سیرجان 22 کارخانه 37 اتمام موجودی
 

میلگرد کیان کاشان A3 (به روز رسانی 99/08/19)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

میلگرد کیان کاشان22 کارخانه 37 123,500
میلگرد کیان کاشان25 کارخانه 44 123,500
میلگرد کیان کاشان28 کارخانه 55 123,500


میلگرد  ابرکوه A3(به روز رسانی 99/06/01)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

میلگرد خرمدشت 14 کارخانه   15 92,000
میلگرد خرمدشت 16 کارخانه   20 92,000
میلگرد خرمدشت 18  کارخانه
25
91,000
میلگرد خرمدشت 20  کارخانه 30 91,000
میلگرد خرمدشت 22  کارخانه 37 91,000


میلگرد فولاد آریا ذوب A3 (به روز رسانی 99/03/24)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

میلگرد آریا فولاد 12 کارخانه 11 70,000
میلگرد آریا فولاد 14 کارخانه 15 69,000
میلگرد آریا فولاد 16 کارخانه 20 69,000
میلگرد آریا فولاد18 کارخانه 25 اتمام موجودی
میلگرد آریا فولاد 20 کارخانه 30 اتمام موجودی
میلگرد آریا فولاد 22 کارخانه 37 اتمام موجودی

 

میلگرد آناهیتا A2(به روز رسانی 99/04/17)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

میلگرد آناهیتا 8  کارخانه   5 97,000
میلگرد آناهیتا 10  کارخانه   7.8 99,000


میلگرد آناهیتا A3(به روز رسانی 99/04/17)

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

میلگرد آناهیتا 8 کارخانه 4 تماس بگیرید
میلگرد آناهیتا 10 کارخانه 6.8 تماس بگیرید
میلگرد آناهیتا 12 کارخانه 9 100,000
میلگرد آناهیتا 14 کارخانه 13 100,000
میلگرد آناهیتا 16 کارخانه 17 100,000
میلگرد آناهیتا 18 کارخانه 22 100,000
میلگرد آناهیتا 20 کارخانه 27 100,000
میلگرد آناهیتا 22 کارخانه 34 100,000
میلگرد آناهیتا 25 کارخانه 44 100,000
میلگرد آناهیتا 28 کارخانه 55 100,000
میلگرد آناهیتا 30 کارخانه 63 100,000
میلگرد آناهیتا 32 کارخانه 72 100,000
 


 
شرکت امید البرز با هدف تکمیل سبد عرضه محصولات خود و ایجاد بستری مطمئن برای تأمین نیازهای مشتریان و تحقق شعار "بی واسطه و مطمئن، یکجا بخرید" ، عاملیت فروش تعدادی از تولید کنندگان معتبر انواع میلگرد را اخذ نموده و بی واسطه، مطمئن، با کیفت بالا و قیمت قابل رقابت در بازار به مشتریان عرضه می نماید. خرید و فروش محصولات فولادی امری تخصصی است و با توجه به تنوع و کاربردهای متنوعی که این محصولات دارند لازم است پیش از خرید محصول از کمک مشاوران با تجربه و متخصص بهره مند شوید.

بهترین شیوه خرید میلگرد


تیم فروش میلگرد امید البرز پس از سالها تجربه در ارائه مشاوره فروش انواع میلگرد، پیشنهاد می نماید، مشتریان گرامی برای انجام خریدی مناسب به موارد زیر توجه نمایند:

۱تحقیق در مورد جزئیات میلگرد مورد نیاز
میلگرد از نظر شکل ظاهری به سه دسته کلی ساده / آجدار / کلافی دسته بندی می گردد و هرکدام از این دسته ها از نظر سایز و نوع آلیاژ دارای تنوع بسیار زیادی هستند و هرکدام برای کاربردهای خاصی قابل استفاده اند. لذا قبل از هر اقدامی برای خرید میلگرد لازم است ابتدا اطلاعات دقیقی درباره نوع میلگرد مورد نیاز و شکل ظاهری، آلیاژ، سایز و میزان وزن مورد نیاز کسب نمود.

۲مشاوره با کارشناسان فروش میلگرد
پس از انتخاب سایز و سایر مشخصات محصول و وزن مورد نیاز لازم است با کارشناسان متخصص و معتبر مشاوره کنید. مشاوره مناسب می تواند به شما در انتخاب برند مناسب، کیفیت مناسب، قیمت مناسب و بهترین زمان خرید کمک نماید و در نهایت شما را به سمت خرید هدفمند و راحت تر سوق دهد.

۳آگاهی از ظرفیت بار مورد نیاز
با توجه به کاربردی که برای محصول انتخابی مدنظر شما می باشد قبل از خرید محصول می بایست وزن آن را تخمین زده ، سپس اقدام به خرید نمایید. لازم به ذکر است که چنانچه میزان بار مورد نیاز شما ظرفیت محدودی داشته باشد نمی توانید آن را مستقیما از کارخانه خریداری نمایید چرا که حداقل فروش مستقیم کارخانه یک ظرفیت معادل 23 الی ۲۵ تن می باشد و معمولا نیز بطور مستقیم اقدام به فروش محصول به مشتریان وزن پایین نمی نمایند. شرکت امید البرز بعنوان عامل فروش میلگرد چندین کارخانه معتبر و با بهره مندی از نیروهای متخصص و با تجربه آماده خدمات رسانی به مشتریان گرامی برای خرید میلگرد می باشد.

۴استعلام قیمت پیش از خرید
یکی از اهداف و ارزش های امید البرز ارائه محصولات خود با بالاترین کیفیت، قیمتی کاملا رقابتی، و بدون هرگونه مغایرت در وزن و نوع بار ارسالی با فاکتور فروش می باشد و همواره با استفاده از نیروهای متعهد، باسکول دقیق و پیشرفته و پایبندی به اخلاق حرفه ای کسب و کار محصولات خود را بی واسطه و مطمئن به مشتریان عرضه نموده است. برای کسب اطلاعات روزانه در مورد قیمت انواع میلگرد و اخذ مشاوره مورد نیاز خود می توانید با دپارتمان فروش میلگرد تماس بگیرید.

۵بررسی تنوع میلگرد ارائه شده توسط امید
برای تصمیم گیری بهتر در خصوص نوع محصول، کارخانه، سایز و قیمت، می توانید به کانال تلگرامی امید البرز مراجعه نمایید.

۶- دریافت پیش فاکتور خرید
تیم فروش میلگرد امید البرز آمادگی آنرا دارد که پیش از پرداخت مبلغ مورد نظر از طرف شمتری و انجام قطعی معامله  بصورت تلفنی مشاوره های لازم را ارائه نماید. همچنین می توانید از کارشناس فروش مربوطه،  پیش فاکتور دریافت نمایید و از ریز جزئیات محصول، مبالغ و برند محصول مطلع گردید. این امر سبب افزایش شفافیت خرید برای شما می گردد.

۷- ارسال تاییدیه سفارش به کارشناس فروش پیش از خرید
پیش از پرداخت مبلغ سفارش خود، لازم است تاییدیه پیش فاکتور سفارش خود را برای کارشناسان فروش مربوطه ارسال نمایید.

۸- اعلام آدرس دقیق به کارشناس مربوطه
لازم است پیش از انجام معامله آدرس دقیق خود را جهت تحویل بار به کارشناس فروش اعلام نمایید تا کارشناس فروش مناسب ترین کارخانه را به شما معرفی نماید تا علاوه بر بهره مندی از محصول با کیفیت و مطابق با نیاز خود در زمان دسترسی به محصول، در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی نمایید و هزینه تمام شده شما کاهش یابد.

۹- اجتناب از واریز مبلغ کامل پیش از تحویل کالا
باید توجه داشته باشید که پیش از تحویل و رویت بار خریداری شده مبلغ را به طور کامل واریز ننمایید.

۱۰- اطمینان از وزن بار پیش از پرداخت کامل مبلغ
 نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که پس از دریافت بار، مجددا آن را وزن نمایید و از استاندارد بودن وزن میلگرد دریافتی اطمینان حاصل کنید.

۱۱- بررسی میلگرد خریداری شده پیش از ارسال تاییدیه
 پس از دریافت محصول، بار را به طور کامل بررسی نمایید. نکاتی که لازم است در خصوص محصول به آن توجه نمایید شامل رنگ محصول می باشد. باید دقت نمایید که میلگرد دچار زنگ زدگی نشده باشد. همچنین میلگرد هر کارخانه دارای آرم مخصوص به خود می باشد که لازم است در هنگام تحویل کالا به آرم حک شده میلگرد توجه نمایید.